Werkplaats Reglement

Augustus 2019
Garage en voorterrein

De garagewerkplaats en het voorterrein, de inrit met 5 parkeerplaatsen en 2 apart aangeduide parkeerplaatsen, zijn uitsluitend beschikbaar voor auto’s en motorfietsen van leden. Slechts die voertuigen, waarvan het kenteken staat geregistreerd en de contributie is afgedragen, hebben toegang. De ledenpas moet bij het betreden van de garagewerkplaats kunnen worden getoond.

Kenteken

Bij het binnenrijden van de garagewerkplaats kan gevraagd worden het kentekenbewijs te tonen.

Werkplek en hefbrug, toewijzing

Een werkplek of hefbrug wordt door de sleutelbeheerder ingedeeld. Een verplaatsbaar vervoermiddel kan alleen op een brug staan als eraan gewerkt wordt, in alle andere gevallen, brug vrij maken. Het van tevoren bespreken van een hefbrug wordt aangeraden.
Indien een ½ uur na de reserveringstijd de werkplek/brug niet bemand is, vervalt de reservering.

Werkzaamheden

De werkzaamheden moeten zich beperken tot onderhoud en reparatie aan het voertuig.

Sleutelprojecten, langer dan één dag

Alle voertuigen die “overnachten” zijn voorzien van een ingevulde Gele- of Rode kaart, ook buiten op het voor terrein of de ASK-parkeerplaatsen. Zie spelregels korte en langdurige werkzaamheden, verderop in dit reglement.

Werkafspraken voor in de garage, veiligheid

Auto’s: sleutels in het slot

Auto’s binnen moeten geopend blijven met sleutels erin, dit i.v.m. brand.

Oprijden van een brug:

Het oprijden van een hefbrug gebeurt altijd onder toezicht en op aanwijzing van de sleutelbeheerder.

Veilig werken

Van u verwachten we dat u netjes en veilig werkt.

De sleutelbeheerder ziet toe op het in acht nemen van -voldoende -veiligheidsmaatregelen, het opgeruimd en schoonhouden en achterlaten van werkplek en gereedschap, enz.
Het geven van informatie over gebruik van speciaal gereedschap en apparatuur behoort ook tot zijn taak.

Werkafspraken voor in de garage, gereedschap

Gereedschap is beschikbaar in de gereedschap kastjes en kan, na het hebben voldaan van de borg (€ 10,-), door het betreffende lid gebruikt worden.
Het in borg afgeven van de ledenpas is ook mogelijk.

Specialistisch gereedschap

Lasapparatuur, bandenapparaat en testapparatuur mag alleen in overleg met de sleutelbeheerder worden gebruikt. De kosten voor het gebruik van het banden-apparaat en de Lasapparatuur na afloop afrekenen met de sleutelbeheerder.

Gereedschap na afloop van de werkzaamheden en eventuele schade

Na beëindigen van de werkzaamheden moet het gereedschap worden schoongemaakt en op de daarvoor bestemde plaats worden opgeborgen, de werkplek of hefbrug moet worden schoongemaakt.

Voor gereedschap dat beschadigd of zoekgeraakt is, is het verantwoordelijke lid de nieuwprijs voor vervanging of de reparatiekosten verschuldigd. Ook blusmiddelen moeten na gebruik worden vergoed.

Werkafspraken voor in de garage, wat kan wel, wat kan niet

Een ander aan uw auto laten werken

Het is toegestaan, dat een lid een ander aan zijn voertuig laat werken. Het betreffende lid dient steeds aanwezig te zijn. Alle verantwoordelijkheden blijven bij het lid/eigenaar.

Spullen achterlaten of opslaan

Auto’s, motorfietsen, wrakken of onderdelen mogen niet zonder toestemming van de sleutelbeheerder in de garage achterblijven.
Indien toestemming is verleend moet e.e.a. voorzien zijn van naam en datum. Ook plaatsing op het voorterrein mag alléén met toestemming van de sleutelbeheerder.
Voertuigen, die zich buiten de openingstijden op het voorterrein of in de garagewerkplaats bevinden moeten verplaatsbaar zijn, en voorzien zijn van een Rode of Gele kaart.

Slijpen, schuren of andere overlast of gezondheid bedreigende werkzaamheden

Machinaal slijpen en schuren is slechts bij uitzondering toegestaan, en in overleg met de sleutelbeheerder.

Buiten sleutelen

Sleutelen op het voorterrein of de ASK-parkeerplaatsen is niet toegestaan.

Roken

In de ASK-garage, waaronder de koffiehoek, mag niet worden gerookt.
Dit geldt ook voor e-sigaretten.

Regels en wat gebeurt er als de regels worden overtreden

Waar vind je de regels

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden op verzoek aan ieder lid door het secretariaat toegezonden en is op de website te lezen.
Het Werkplaatsreglement is duidelijk zichtbaar in de garagewerkplaats aanwezig.

Ken de afspraken

Iedereen, die werkzaamheden verricht in de ASK-garagewerkplaats wordt geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen in de Statuten, van het Huishoudelijk Reglement en van dit Werkplaats reglement.

U bent onvoorwaardelijk gehouden zich aan alle bepalingen te onderwerpen.

Wat kan er gebeuren als je de regels en werkafspraken met voeten treedt.

Leden, die zich niet aan het (dit) reglement houden, krijgen het verzoek hun voertuig of materiaal te verwijderen. Het bestuur behoudt zich het recht voor voertuigen van leden, die geen gehoor geven aan dit verzoek, te (laten) verwijderen.

De sleutelbeheerder informeert het bestuur, indien iemand zich wederrechtelijk in de garagewerkplaats bevindt of zich te buiten gaat aan wangedrag, belediging of anderszins.

Ten slotte

Bestuur en sleutelbeheerder zijn nimmer aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of schade, door wie dan ook toegebracht.

Onder schade wordt onder andere verstaan:
Schade aan eigendommen van leden, schade aan eigendommen van de ASK, schade aan het bij de ASK in gebruik zijnde gebouw, ofwel schade aan derden toegebracht.

Verzekering

Auto’s in de ASK-garage, of buiten op het ASK-parkeerterrein staan, zijn niet door de ASK verzekerd!
Eenieder lid dient zijn of haar auto of motorfiets zelf te verzekeren, met een:

 • W.A. Verzekering
 • W.A. CASCO verzekering of
 • ALLRISK verzekering.

Zorg ook voor een persoonlijke W.A. verzekering, want indien U schade aan andermans eigendomen toebrengt, bent u daarvoor aansprakelijk!

Spelregels korte en langdurige werkzaamheden ASK-garage

Gele of Rode kaart

Voor werkzaamheden tussen de 2 en 6 dagen wordt een overeenkomst gesloten tussen de dienstdoende sleutelbeheerder en aanvrager (Gele kaart).

Voor werkzaamheden die op voorhand al langer dan 14 dagen in beslag zullen nemen, wordt aangeraden een overeenkomst langdurige werkzaamheden overeen te komen met het bestuur (Rode kaart).

Gele kaarten, voor kortdurende werkzaamheden, langer dan één dag

 • 1e week gratis,
 • 2e week 25 euro en
 • Alle volgende weken 50 euro per week.
 • (Motorfietsen half tarief)

Per periode ontvangt u van de penningmeester een factuur met een betaaltermijn van 10 dagen.

Rode kaarten, langdurige werkzaamheden.

Het maximaal aantal -gelijktijdig actieve- Rode Kaarten is drie.

Toestemming kan alleen worden verkregen via het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid.

De periode en tijdsduur van de werkzaamheden wordt in overleg met dat bestuurslid overeengekomen.

 • Maximale periode van 8 weken voor 80 euro,
 • De daaropvolgende 4 weken 25 euro per week,
 • Daarna voor alle uitlopende weken 50 euro per week.
 • (Motorfietsen half tarief)

Per periode ontvangt u van de penningmeester een factuur met een betaaltermijn van 10 dagen

Spelregels Gele en Rode kaarten:

De Gele of Rode kaart moet duidelijk zichtbaar op het vervoermiddel zijn geplaatst.

Een (door beide partijen) ondertekend duplicaat wordt bewaard in de ASK-administratie.

Als de werkzaamheden aan het voertuig gereed zijn, dient de gele kaart te worden ingeleverd bij de dienstdoende sleutelbeheerder, voordat het voertuig de garage verlaat.

Bij overschrijding van de afgesproken termijn of het eerder dan voorzien afronden van de werkzaamheden van zowel de Gele als de Rode kaart volgt een verrekening via de penningmeester.

Een volgende Gele of Rode kaart

Voor zowel Rode als Gele kaarten geldt dat als een tijdvak waarvoor een kaart is uitgeschreven is verbruikt, er niet aansluitend een nieuwe Rode en/of Gele kaart verstrekt wordt.

Hier dient een pauze van tenminste 2 weken te worden aangehouden.