Werkplaats Reglement

Werkplaats reglement               01-07-2021

 a: De garagewerkplaats en het voorterrein, de inrit met 5 parkeerplaatsen en 2 apart aangeduide parkeerplaatsen, zijn uitsluitend beschikbaar voor auto’s en motorfietsen van leden.  Slechts die voertuigen, waarvan het kenteken staat geregistreerd en waarvoor de contributie is afgedragen, hebben toegang tot de garage en het voorterrein.

De ledenpas moet bij het betreden van de garagewerkplaats kunnen worden getoond.
b: Bij het binnenrijden van de garagewerkplaats kan gevraagd worden het kenteken te tonen.

c: Een werkplek of gebruik van een hefbrug wordt na overleg, door de sleutelbeheerder ingedeeld. Het oprijden van een hefbrug gebeurt altijd onder toezicht en op aanwijzing van de sleutelbeheerder.Een verplaatsbaar vervoermiddel kan alleen op een brug staan als eraan gewerkt wordt, in alle andere gevallen dient de brug vrij gemaakt te worden.
Het van tevoren bespreken van een hefbrug wordt aangeraden.
Indien een ½ uur na de reserveringstijd de brug niet bemand is, vervalt de reservering.

d: De werkzaamheden moeten zich beperken tot onderhoud en of reparatie aan het voertuig.

e: Voor lange sleutelprojecten kan er bij het bestuur een aanvraag ingediend worden. Omvang en aard van de werkzaamheden worden kenbaar gemaakt en door het bestuur beoordeeld.
Als het bestuur positief besluit, ondertekent het lid de overeenkomst langdurige werkzaamheden samen met het verantwoordelijke bestuurslid en ontvangt een Rode kaart met aanvangsdatum en einddatum.
De rode kaart is gedurende 8 weken geldig, met een uitloop mogelijkheid naar maximaal 12 weken.
De Gele kaart is 1 week geldig, met een uitloop mogelijkheid naar maximaal 6 weken.
Een Rode of Gele kaart voorwaarde is dat er zeer geregeld aan de auto of motorfiets wordt gewerkt.

Kortom alle voertuigen die “overnachten ”zijn voorzien van een ingevulde gele- of rode kaart, ook buiten op eigen terrein. Bij verplaatsing van binnen naar buiten, op eigen terrein, of andersom gelden dezelfde regels. Zie spelregels korte en langdurige werkzaamheden. De overeengekomen termijn van de Gele- of Rode kaart wordt hierdoor niet beïnvloed.

Voor zowel Rode als Gele kaarten geldt dat als een tijdvak waarvoor een kaart is uitgeschreven, is verbruikt, er niet aansluitend een nieuwe Rode en/of Gele kaart verstrekt kan worden.
Hier dient een wachttijd van tenminste 3 weken te worden aangehouden, waarbij het onderhavige voertuig niet langer aanwezig is in de ASK garage en ook het voorterrein heeft verlaten.

 Spelregels korte en langdurige werkzaamheden ASK-garage

1: Voor werkzaamheden die naar verwachting meer dan 1 dag in beslag zullen nemen ,wordt een overeenkomst gesloten tussen de dienstdoende sleutelbeheerder en aanvrager (gele kaart).
Voor werkzaamheden die naar verwachting op voorhand langer dan 6 weken in beslag zullen nemen, wordt aangeraden een overeenkomst langdurige werkzaamheden overeen te komen met het bestuur (rode kaart).
Het aantal Rode Kaarten, welke gelijktijdig kunnen worden verstrekt is maximaal drie. Toestemming kan alleen worden verkregen via het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid.
De periode van de werkzaamheden wordt in overleg met dat bestuurslid overeengekomen.

Aan het gebruik van zowel de gele- als rode kaart is een tarief verbonden. Deze tarieven zijn als volgt samengesteld:

*Gele kaart: 1e week gratis, 2e week 25 euro en de 4 volgende uitloop weken 50 euro per week. ( Motorfietsen ½ tarief.)
*Rode kaart: Is gedurende 8 weken geldig, voor 80 euro, wat vooraf moet worden voldaan, de daaropvolgende 4 uitloop weken voor 50 euro per week.
De genoemde tarieven van beide kaarten kunnen in de toekomst wijzigen.

Op de definitieve einddatum van zowel de Gele als de Rode kaart zal het betreffende voertuig de ASK garage en het voorterrein moeten verlaten.
Bij het niet nakomen van deze afspraak heeft de vereniging het recht, op kosten van het lid c.q. eigenaar, het betreffende voertuig te (laten) verwijderen.

De Gele of Rode kaart moet duidelijk zichtbaar op het vervoermiddel zijn geplaatst.
Een (door beide partijen) ondertekend duplicaat wordt bewaard in de ASK-administratie.

Als de werkzaamheden aan het voertuig gereed zijn, dient de Gele kaart te worden ingeleverd bij de dienstdoende sleutelbeheerder, voordat het voertuig de garage verlaat.
Van zowel Gele als de Rode kaarten volgt een verrekening via de penningmeester.

2: Het is toegestaan, dat een lid een ander aan zijn voertuig laat werken. Het betreffende lid dient continue aanwezig te zijn als de ander die aan zijn  auto werkt geen ASK lid is. Alle verantwoordelijkheden blijven berusten bij eigenaar.

3: Auto’s, motorfietsen, wrakken of onderdelen mogen niet zonder toestemming van de sleutelbeheerder in de garage achterblijven, indien toestemming is verleend moet het ook voorzien zijn van naam en datum. Ook plaatsing op het voorterrein mag alléén met toestemming van de sleutelbeheerder. De voertuigen, die zich buiten de openingstijden op het voorterrein of in de garagewerkplaats bevinden moeten verplaatsbaar zijn, en voorzien zijn van een rode of gele kaart.

4: Leden, die zich niet aan de hiervoor genoemde regels houden krijgen het verzoek hun voertuig of materiaal te verwijderen. Het bestuur behoudt zich het recht voor voertuigen of materiaal van leden, die geen gehoor geven aan dit verzoek, te (laten) verwijderen.

5: Machinaal slijpen en schuren is slechts bij uitzondering toegestaan, en in overleg met de sleutelbeheerder.

6: Auto’s binnen moeten geopend blijven met sleutels erin, dit i.v.m. brand.

7: Gereedschap is beschikbaar in de gereedschap kastjes en kan, na de verschuldigde borg te hebben  voldaan ( € 10,-),  door de leden gebruikt worden. Het in borg afgeven van de ledenpas is ook een mogelijkheid.
Lasapparatuur, bandenapparaat en testapparatuur mag alleen in overleg met de sleutelbeheerder worden gebruikt. De kosten voor het gebruik van het banden-apparaat en de Lasapparatuur na afloop afrekenen met de sleutelbeheerder.

8: Na beëindigen van de werkzaamheden moet het gereedschap worden schoongemaakt en op de daarvoor bestemde plaats worden opgeborgen, de werkplek of hefbrug moet worden schoongemaakt.

9: Voor gereedschap dat beschadigd of zoekgeraakt is, is het verantwoordelijke lid de nieuwprijs voor vervanging of de reparatiekosten verschuldigd. Ook blusmiddelen moeten na gebruik worden vergoed.

10: De sleutelbeheerder ziet toe op het in acht nemen van – voldoende veiligheidsmaatregelen, het opgeruimd en schoon achterlaten van werkplek en gereedschap, enz. Het geven van informatie over gebruik van speciaal gereedschap en apparatuur behoort ook tot zijn taak.

11: De sleutelbeheerder informeert bestuur, indien iemand zich wederrechtelijk in de garagewerkplaats bevindt of zich te buiten gaat aan wangedrag, belediging of anderszins.

12: Bestuur en sleutelbeheerder zijn nimmer aansprakelijk voor lichamelijk   letsel en/of schade, door wie dan ook toegebracht. Onder schade wordt verstaan:

Schade aan eigendommen van leden, schade aan eigendommen van de ASK, schade aan het bij de ASK in gebruik zijnde gebouw, ofwel schade aan derden toegebracht.

13: Iedereen, die werkzaamheden verricht in de ASK-garagewerkplaats wordt geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen in de Statuten, van het Huishoudelijk Reglement en van dit Werkplaats reglement. Men is tevens onvoorwaardelijk gehouden zich aan alle bepalingen te onderwerpen. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden op verzoek aan ieder lid door het secretariaat toegezonden en is op de website te lezen. Het Werkplaatsreglement is duidelijk zichtbaar in de garagewerkplaats aanwezig.

14: Er mag in de ASK-garage en koffiehoek níét worden gerookt

15: Buiten sleutelen is niet toegestaan.

16 : Verfspuiten is niet toegestaan. De benodigde speciale ruimte en vergunningen daarvoor zijn niet aanwezig.

17: VERZEKERING!

Auto’s welke in de ASK-garage, of buiten op het ASK-parkeerterrein staan, zijn niet door de ASK verzekerd!

Eenieder lid dient zijn of haar auto of motorfiets zelf te verzekeren, met een:

W.A. VERZEKERING
W.A. CASCO VERZEKERING  OF
ALLRISK VERZEKERING

ADVIES; neem ook een persoonlijke W.A. verzekering, want indien men schade aan andermans eigendomen toebrengt, is men daar voor aansprakelijk!

Het ASK bestuur

01-07-2021